P 07. The rapeutical effect of Tacrolimus on Autoimmune Prostatitis in rat model and preliminary study on its mechanism

Dao-Zhang Yuan, Ze-Xuan Su, Ling Zhong, Yu-Feng Liu, Jie Chen, Hong-Wen Ding, Xing-Hua Du

Article Options

Download Citation