P 03. Efficacy of Shuganyiyang Capsules in the treatment of NIH category ⅢA prostatitis and concomitant erectile dysfunction

Peiyu Liang, Haoyong Li, Zhiyan Zhou, Shengxing Wang, Peng Song, Shanji Ou, Haibo Xu, Yi Yan, Shuming He, Xiaohui Peng, Tingyu Li

Article Options

Download Citation