Estimates of over-time trends in incidence and mortality of prostate cancer from 1990 to 2030

Qiliang Cai, Yegang Chen, Dingrong Zhang, Jiancheng Pan, Zunke Xie, Chenjie Xu, Shu Li, Xinyu Zhang, Ying Gao, Jie Hou, Xuemei Guo, Xiaodong Zhou, Baoshuai Zhang, Fei Ma, Wei Zhang, Guiting Lin, Zhongcheng Xin, Yuanjie Niu, Yaogang Wang