Prognostic significance of red cell distribution width in bladder cancer

Wenchao Ma, Shiyu Mao, Meiyu Bao, Yuan Wu, Yadong Guo, Ji Liu, Ruiliang Wang, Cheng Li, Junfeng Zhang, Wentao Zhang, Xudong Yao