Role and mechanism of micro-energy treatment in regenerative medicine

Yegang Chen, Qiliang Cai, Jiancheng Pan, Dingrong Zhang, Jiang Wang, Ruili Guan, Wenjie Tian, Hongen Lei, Yuanjie Niu, Yinglu Guo, Changyi Quan, Zhongcheng Xin

Article Options

Download Citation