Role and mechanism of micro-energy treatment in regenerative medicine

Yegang Chen, Qiliang Cai, Jiancheng Pan, Dingrong Zhang, Jiang Wang, Ruili Guan, Wenjie Tian, Hongen Lei, Yuanjie Niu, Yinglu Guo, Changyi Quan, Zhongcheng Xin