Do testosterone supplements enhance response to phosphodiesterase 5 inhibitors in men with erectile dysfunction and hypogonadism: a systematic review and meta-analysis

Jun Zhu, Wei Zhang, Ningjing Ou, Yuxuan Song, Jiaqi Kang, Zhen Liang, Rui Hu, Yongjiao Yang, Xiaoqiang Liu