The prevalence and prognostic and clinicopathological value of PD-L1 and PD-L2 in renal cell carcinoma patients: a systematic review and meta-analysis involving 3,389 patients

Yi Lu, Yuxuan Song, Yawei Xu, Ningjing Ou, Zhen Liang, Rui Hu, Wei Zhang, Jiaqi Kang, Xianhao Wang, Li Liu, Yongjiao Yang, Xiaoqiang Liu