PE 06. Sertraline combined with desensitization training for treatment of premature ejaculation: A single - center experience in South China

Heng-Jun Xiao, Hao Zhang, Yan Zhang, Xiao-Peng Liu, Jun Pang, Jian-Guang Qiu, Xiang-Fu Zhou, Xin Gao

Article Options

Download Citation