The level of zinc finger of the cerebellum 2 is predictive of overall survival in clear cell renal cell carcinoma

Zhenhua Shang, Teng Zhao, Tongwen Ou, Hao Yan, Bo Cui, Qi Wang, Jiangtao Wu, Chunsong Jia, Xin Cui, Jin Li