Estrogen regulates the proliferation and inflammatory expression of primary stromal cell in benign prostatic hyperplasia

Bo Chen, Dehong Cao, Zeyu Chen, Yin Huang, Tianhai Lin, Jianzhong Ai, Liangren Liu, Qiang Wei