Nomograms to predict the presence and extent of inguinal lymph node metastasis in penile cancer patients with clinically positive lymph nodes

Xiang Zhou, Yan Zhong, Lebin Song, Yamin Wang, Yichun Wang, Qijie Zhang, Rong Cong, Chengjian Ji, Tongfu Yu, Ninghong Song