Predictive model using prostate MRI findings can predict candidates for nerve sparing radical prostatectomy among low-intermediate risk prostate cancer patients

Gang Song, Mingjian Ruan, He Wang, Zhiyong Lin, Xiaoying Wang, Xueying Li, Peng Li, Yandong Wang, Binyi Zhou, Xuege Hu, Hua Liu, Hao Wang, Yinglu Guo