A preoperative nomogram predicting the pseudocapsule status in localized renal cell carcinoma

Jiao Hu, Jinbo Chen, Huihuang Li, Tongchen He, Hao Deng, Guanghui Gong, Yu Cui, Peihua Liu, Wenbiao Ren, Xu Zhou, Chao Li, Xiongbing Zu