The influence of smoking exposure and cessation on penile hemodynamics and corporal tissue in a rat model

Jian-Hui Lin, Dong-Ru Ho, Chung-Sheng Shi, Chih-Shou Chen, Jhy-Ming Li, Yun-Ching Huang