MR 25. Intussusception vasoepidiymostomy with microsurgical techniques for treatment of obstructive azoospermia

Guanghai Wu, Zhongbiao Wu, Ji Zeng, Zhaohe Tan, Yi Wang, Ruzhu Wang, Yuming Huang, Fangguo Liu, Daoyun Xiao

Article Options

Download Citation