Solitary fibrous tumor involving urinary bladder: a case report and literature review

Shengjie Sun, Min Tang, Huiyu Dong, Chao Liang, Tao Yan, Junchen Li, Bianjiang Liu, Jie Li