A safety and efficacy analysis of direct-antiviral therapy in patients with chronic hepatitis C after renal transplantation

Guanghui Li, Junjie Ma, Lu Xu, Jiali Fang, Lei Zhang, Jialin Wu, Xingqiang Lai, Luhao Liu, Yunyi Xiong, Wei Yin, Tao Zhang, Peng Zhang, Li Li, Rongxin Chen, Jiao Wang, Zheng Chen