MR 11. Autophagic deficiency may lead to steroidogenic decline in aged Leydig cells

Wei-Ren Li, Lei Hou, Zhi-Jie Chang, Hua Xin, Tao Liu, Guang-Yong Li, Feng Zhou, Yan-Qing Gong, Zhe-Zhu Gao, Zhong-Cheng Xin

Article Options

Download Citation