ED 32. Minimally invasive treatment of high-Flow priapism by superselective embolization of the pudendal artery

Yongping Zhao, Xiaowei Zhang, Xiaofeng Wang, Wenjun Bai, Tao Xu, Qing Li, Zhenghua Liu, Jichuan Zhu

Article Options

Download Citation