ED 28. Inflatable penile implantation for erectile dysfunction: A single center experience in 13 cases

Yan Zhang, Wentao Huang, Hengjun Xiao, Xiaopeng Liu, Hao Zhang, Xin Gao

Article Options

Download Citation