ED 17. Effects of icariin on improving erectile function in Streptozotocin - induced diabetic rats

Tao Liu, Hua Xin, Wei-Ren Li, Feng Zhou, Guang-Yong Li, Yan-Qing Gong, Zhe-Zhu Gao, Xin-Cheng Qin, Wan-Shou Cui, Alan W. Shindel, Zhong-Cheng Xin

Article Options

Download Citation