ED 06. The long-term administration of tadalafil on STZ - induced diabetic rats with erectile dysfunction via local antioxidative mechanism

Yun Chen, Xiaoxin Li, Haocheng Lin, Xuefeng Qiu, Jing Gao, Yutian Dai, Run Wang

Article Options

Download Citation