ED 04. Losartan improves erectile dysfunction in diabetic patients: A clinical trial

Yun Chen, Shouxi Cui, Haocheng Lin, Zhipeng Xu, Weidong Zhu, Liang Shi, Rong Yang, Run Wang, Yutian Dai

Article Options

Download Citation