CU 65. Renal access through the inferior calyx is associated with higher risk of severe bleeding after percutaneous nephrolithotomy

Jing Tan, Leye He, Xianzheng Jiang, Zhiqiang Jiang, Yinbo Dai, Yuxin Tang, Guangming Ying, Jinrong Wang

Article Options

Download Citation