CU 62. Fascia dilator and transurethral scar resection with plasmakinetic for treatment of male urethrostenosis or urethratresia

Xiao-Xiang Yu, Da-Qing Zhou, Jian Wang, Qiang Wang, Rui-Ming Zhang, Wen-Gang Li, Shang-Wen Liu, Chang-Jie Yu

Article Options

Download Citation