CU 60. In Vitro comparison of two type of introcorporeal ultrasound lithotripsy device (CQS-01 and EMS-III/IV)

Liu-Lin Xiong, Xiao-Bo Huang, Jin-Sheng Yu, Ke-Ming Jiang, Chun Li, Xiao-Feng Wang

Article Options

Download Citation