CU 59. Characteristics of renal hemorrhage after percutaneous nephrolithotomy and timing of selective nephrolithotomy and timing of selective embolization

Liu-Lin Xiong, Xiao-Bo Huang, Xiong-Jun Ye, Jian-Xin Li, Bo Yang, Qing-Quan Xu, Kai Ma, Liang Chen, Xiao-Feng Wang, Jian Gao, Long Jin, Lei Chen

Article Options

Download Citation