CU 57. Efficacy and safety of retroperitoneal laparoscopic varicocelectomy: A comparative study with transperitoneal laparoscopic varicocelectomy

Jin-Xing Lv, Liang-Liang Wang, Jin-Xian Pu, Yu-Hua Huang, Guang-Yong Li, Feng Zhou, Chun-Ying Yan, Zhong-Cheng Xin

Article Options

Download Citation