CU 54. Intravesical laparoscopic repair of vesicovaginal fistula

Shi-Jun Liu, Hai-Yun Ye, Qing Li, Ke-Xin Xu, Xiao-Peng Zhang, Lu-Ping Yu, Xiao-feng Wang

Article Options

Download Citation