CU 51. Point - shaped electrode ablation for treatment of urethral condyloma acuminatum

Weidong Song, Zhongcheng Xin, Zhichao Zhang, Bing Gao, Yiming Yuan, Jing Peng, Yinglu Guo

Article Options

Download Citation