CU 49. Retroperitoneal laparoendoscopic single - site radical nephrectomy using self - made single - port device: Initial experience

Li-Qun Zhou, Dong Fang, Xue-Song Li, Wei Yu, Zheng Zhang, Wa-ha-fu Wasilijiang, Cui-Jian Zhang, Han Hao

Article Options

Download Citation