CU 43. Comparison of 64 - MDCT urethrography versus standard urethrography in diagnosis of male posterior urethral stricture (report of 21 cases)

Xiao-Ming Zhang, Wei-Lie Hu, Hui-Xu He, Jun Lv, Hai-Bo Nie, Hua-Qiang Yao, Huai Yang, Bo Song, Guang-Ming Peng, Hai-Ling Liu

Article Options

Download Citation