CU 41. The correlation between size of renal cell carcinoma and its histopathological characteristics - a single center study of 1867 renal cell carcinoma cases

Cui-Jian Zhang, Xue-Song Li, Wei Yu, Zhi-Song He, Jin-Rui Hao, Jie Jin, Li-Qun Zhou

Article Options

Download Citation