CU 34. Prevalence of baseline chronic kidney disease in upper urinary tract urothelial carcinoma patients

Gengyan Xiong, Xiaopeng Chen, Xuesong Li, Wei Yu, Qun He, Zhisong He, Cuijian Zhang, Liqun Zhou

Article Options

Download Citation