CU 13. Pilot study of laparoscopic radical cystectomy and construction of orthotopic T pouch ileal neobladder

Yi-Nong Niu, Nian-Zeng Xing, Jin-Tian Lang, Jun-Hui Zhang, Ning Kang, Xi-Quan Tian, Jian-Wen Wang

Article Options

Download Citation