CU 12. Initial experience of modified laparoscopic radical cystectomy and reconstruction of orthotopic Studer ileal neobladder

Yi-Nong Niu, Nian-Zeng Xing, Chang-Ling Li, Mu-Lan Jin, Jun-Hui Zhang, Xi-Quan Tian, Jian-Wen Wang

Article Options

Download Citation