CU 10. The incidence and clinical features of pelvic lipomatosis in the male cystitis glandularis patients

Xi-Gao Liu, Wei Yu, Qun He, Shu-Qing Li, Gang-Zhi Shan, Ji-Hong Duan, Yun-Xiao Xiang, Zhi-Jun Xi, Shi-Liang Wu, Jie Jin

Article Options

Download Citation