BPH 13. Expression of S100B in the bladder detrusor of patients with benign prostatic hyperplasia combined with type 2 diabetes mellitus

Xiao-Liang Xu, Zhen-Xiang Liu, Cai Lv, Zhi-Feng Wang, Li-Ping Hu, Gang Wang, Zhi-Ming Bai

Article Options

Download Citation